Ceny

Právní služby (zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci) se poskytují za úplatu. Odměna za poskytování právních služeb se řídí v naprosté většině případů smlouvou mezi AKS a klientem.

Snažíme se vždy o optimální řešení sporu a o poskytnutí perfektních právních služeb klientovi. Naprostou samozřejmostí je vyúčtování provedených právních služeb a sdělení předpokládané výše odměny před započetím poskytování služeb, stejně jako včasné projednání dalšího postupu s klientem.

Odměna může být sjednána dle jedné z variant smluvní odměny nebo může být aplikováno ustanovení o mimosmluvní odměně dle advokátního tarifu.

Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je ujednání mezi AKS a klientem o částce, za kterou bude právní služba poskytnut anebo o způsobu jejího určení.

Způsoby určení smluvní odměny jsou tři základní: časová, úkonová a podíl na hodnotě věci či na výsledku věci.

Časová odměna

Smluvní odměna může být dohodnuta podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek. Jednotkou může být například týden, měsíc či rok, kdy sazby za časovou jednotku práce jsou závislé na různých faktorech, zejména na složitosti problému, odpovědnosti a době práce - čili zda se jedná o noc, víkend nebo například svátek.

Aplikace tohoto způsobu určení odměny AKS je pro svou výhodnost a flexibilitu volena zejména ze strany podnikatelských subjektů při poskytování právních služeb většího rozsahu nebo dlouhodobějšího trvání.

Hodinovou odměnu účtujeme obecně od 1.500,- Kč za hodinu, v případě větších objemů práce, či sjednávání denních, týdenních či měsíčních paušálů sjednáváme odměnu vždy individuálně, kupříkladu s ohledem na míru odpovědnosti, která odpovídá řešenému případu.

Úkonová odměna

Odměna podle počtu úkonů je výhodná zejména pro klienty, kteří požadují pouze jednotlivé úkony ve věci a dále u případů, kde se dá předem spolehlivě odhadnout rozsah úkonů, které bude v dané věci třeba učinit.

Podíl na hodnotě věci či na výsledku věci

Dle etického kodexu advokáta lze s klientem sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci či na výsledku věci. Tato odměna však musí být přiměřená složitosti věci, osobě a možnostem stran, náročnosti a novosti úpravy, apod.. Etický kodex dále stanovuje, že za přiměřenou však nelze zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 25 %.

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna AKS určena smlouvou mezi AKS a klientem, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 4. června 1996, č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění (tzv. advokátní tarif).

Podle advokátního tarifu má advokát nárok též na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené advokátním tarifem.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, sjednaná odměna zahrnuje interní náklady kanceláře – kopírování, telefony, poštovné, apod., nezahrnuje však náklady vnější – soudní, notářské či jiné poplatky, překlady a tlumočení, vyžádané kurýrní služby, apod.

|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00