Naše služby

AKS poskytuje komplexní právní služby pro obchodní společnosti i pro fyzické osoby, zejména v těchto oblastech:

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení ve všech trestních věcech. Obhajoba mladistvých. Zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování nároků poškozených v trestním řízení.

Rodinné právo

Rozvody sporné nebo nesporné. Úprava styku nezletilých dětí s rodiči. Vypořádání společného jmění manželů. Výživné.

Občanské právo

Hromadné vymáhání pohledávek. Závazkové vztahy, zajištění závazků, vymáhání pohledávek. Nemovitosti, převody a směny nemovitostí, nájemní a podnájemní smlouvy, zástavní smlouvy, věcná břemena. Odpovědnost za škodu. Spotřebitelské smlouvy. Ochrana osobnosti. Zastupování před soudy a rozhodci, v dědickém řízení. Výkony rozhodnutí.

Obchodní právo

Hromadné vymáhání pohledávek. Zakládání, změny obchodních společností. Vypořádání. Převody obchodních podílů. Due Diligence. Ochrana firmy. Závazkové vztahy, zajištění závazků, vymáhání pohledávek. Odpovědnost za škodu. Zastupování v soudních sporech, ve věcech obchodního rejstříku a před rozhodci. Exekuce.

Směnečné právo

Vyplňování směnek, vymáhání směnečných pohledávek, zajištění obchodních závazků prostřednictvím směnek. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, zastupování před soudy.

 
 

Pracovní právo

Sepisy pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů. Skončení pracovního poměru. Zastupování v pracovněprávních sporech.

Správní právo

Zastupování v řízení před orgány státní správy (například finanční a živnostenské úřady) a samosprávy. Přestupky.

Dále poskytujeme právní služby v oblasti ochranných známek, autorských práv a patentové ochrany, v insolvenčím řízení, a to věřitelům i dlužníkům, jakož i v dalších oblastech práva.

AKS také provádí úschovy peněz či listin. Uschované částky jsou vedeny na zvláštních účtech úschov, zřízených vždy pro jednotlivou transakci. Vedení účtů úschov u advokáta je ošetřeno zvláštní smlouvou, která přesně upravuje dispozici s prostředky na účtu. Převody peněz probíhají naprosto transparentně, avšak ani bankovní ústav nezná veškeré údaje o účastnících celé transakce, zná jen zdrojový, a, po provedení převodu, cílový účet, na který je uschovaná částka převedena.

Prostřednictvím našich dlouhodobě prověřených partnerů zprostředkováváme i nadstandardní služby v oblastech prodeje nemovitostí, znaleckých posudků, notářských služeb, daňových a účetních poradců, překladů, tlumočníků, služeb soukromých detektivů, ostrahy osob a majetku, apod..

AKS poskytuje právní služby i zahraniční klientele.

Další služby
|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00